Avís legal / Condicions

El presentAvís legal estableix les condicions d'ús que regulen l'accés i l'ús www.guillemrecolons.com , propietat de GUILLEM RECOLONS ARGENTER (endavant, l'autor) qui posa el lloc web a disposició dels usuaris d'Internet, per tal de proporcionar-li informació sobre les nostres activitats i serveis. Us donem la benvinguda i us convidem a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest lloc web (endavant, "Condicions generals d'ús") descriure els termes i condicions que s'aplicaran a la seva navegació dels mateixos, d'acord amb la normativa espanyola d'aplicació. Com que aquestes Condicions d'Ús poden ser modificades en el futur, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.   Amb l'objectiu que l'ús del Lloc Web compleixi els criteris de transparència, claredat i senzillesa, l'informem que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús es rebrà i es resoldrà tractant-se de posar-se en contacte amb Guillem Recolons a guillem@recolons.com.  
 1. Objecte
GUILLEM RECOLONS ARGENTER proporciona continguts i serveis de l'espai web, condicions generals d'ús, així com la política de tractament de dades personals (endavant, "Política de Protecció de Dades"). Accés a aquest espai web, o el seu ús en qualsevol forma, la qualificació d'"Usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d'ús, reservant-se el dret a modificar-los en qualsevol moment. Com a resultat,, serà responsabilitat de cada Usuari, lectura acurada de les Condicions Generals d'Ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, així que si aquest no està d'acord amb cap d'ells aquí disposat, s'ha d'abstenir d'utilitzar aquest lloc web.   Així mateix, se li adverteix que, Vegades, es poden establir condicions particulars per a la utilització al Lloc Web de continguts i/o serveis específics, l'ús d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars que s'hi especifiquen.  
 1. Serveis
A través del lloc web, Oferim als Usuaris la possibilitat d'accedir a informació sobre activitats i serveis de màrqueting personal, formació personal i creixement i negoci (serveis a partir d'ara).  
 1. Privacitat i Tractament de Dades
Quan sigui necessari facilitar dades personals per a l'accés a determinats continguts o serveis, Els usuaris vetllaran per la seva veracitat, Precisió, autenticitat i validesa. L'autor donarà a aquestes dades el tractament automatitzat adequat en funció de la seva naturalesa o finalitat, termes indicats en l'apartat dePolítica de privacitat.  
 1. Propietat Industrial i Intel·lectual
L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l'Espai Web i, en particular,, Dissenys, Textos, Imatges, Logotips, Icones, Botons, Programari, noms comercials, Marques, o qualsevol altre senyal que sigui utilitzat industrialment i/o comercialment estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i a totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina, propietat exclusiva de l'autor i/o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tant, l'Usuari es compromet a no reproduir, Còpia, Distribuir, comunicar-se públicament o comunicar-se públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint l'autor descatacatat de qualsevol reclamació derivada de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés a l'Espai Web implica cap tipus de renúncia, Transmissió, llicència o assignació en la seva totalitat o en part d'aquests drets, llevat que s'indiqui expressament el contrari. Aquestes Condicions Generals d'Ús de l'Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'ús, Alteració, Explotació, Reproducció, distribució o comunicació pública de l'Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a l'autorització prèvia i expressa específicament atorgada a aquest efecte per l'autor o tercer titular dels drets afectats.   Els continguts, Textos, Fotografies, Dissenys, Logotips, Imatges, programes informàtics, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com l'espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la llei de propietat intel·lectual. L'autor és el propietari dels elements que constitueixen el disseny gràfic de l'Espai Web, els menús, botons de navegació, Codi HTML, els textos, Imatges, Textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l'Espai Web o, en qualsevol cas, disposi de la corresponent autorització per a l'ús d'aquests elements. Els continguts proporcionats a l'Espai Web no es poden reproduir en la seva totalitat o en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en qualsevol forma o en qualsevol mitjà, llevat que hi hagi autorització prèvia disponible, per escrit, Entitat.   Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular "drets d'autor", així com dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pugui contenir els continguts. L'Usuari d'aquest Espai Web es compromet a respectar els drets indicats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant en tot cas a l'autor l'exercici de qualsevol mitjà o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.  
 1. Obligacions i responsabilitats de l'Usuari de l'Espai Web
L'Usuari es compromet a:
 1. A) Fer un ús adequat i lícit de l'Espai Web, així com dels continguts i serveis, d'acord amb el que: (Jo.) legislació aplicable en tot moment; (Ii.) condicions generals d'ús de l'espai web; (Iii.) moral generalment acceptada i bons costums (Iv.) ordre públic.
 2. B) Proporciona't tots els mitjans i requisits tècnics necessaris per accedir a l'Espai Web.
 3. C) Proporcioneu informació veraç omplint els formularis continguts a l'Espai Web amb les vostres dades personals i mantenint-les actualitzades en tot moment de manera que respongui, cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes realitzades i dels danys i perjudicis causats a l'autor o a tercers per la informació facilitada per la.
  Sens perjudici del que disposa l'apartat anterior, l'Usuari també s'ha d'abstenir de:
 1. A) Fer ús no autoritzat o fraudulent de l'Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibides en aquestes Condicions Generals d'Ús, drets i interessos de tercers, o que puguin danyar de qualsevol manera, Impossibilitar, Sobrecarregar, deteriorament o prevenció de l'ús normal de serveis o documents, fitxers i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol ordinador.
 2. B) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions necessàries per a aquest accés.
 3. C) Causant danys en els sistemes físics o lògics de l'Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. D (D)) Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin propensos a causar danys en els Sistemes Físics o Lògics de l'Empresa, proveïdors o tercers.
 5. E) S'està intentant accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l'autor, proveïdors de tercers i altres Usuaris.
 6. F) Reproduir o copiar, Distribuir, permetre l'accés públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que l'autorització del titular dels drets corresponents estigui disponible o estigui legalment permesa.
 7. G) Suprimir, ocultar o manipular notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades que identifiquin els drets de l'autor o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que es pugui inserir en els continguts.
 8. H) Obtenir i intentar obtenir els continguts mitjançant mitjans o procediments diferents dels que, com pot ser que el cas, s'han posat a la seva disposició a aquest efecte o s'han indicat expressament a les pàgines web on es troben els continguts o, en general, comunament utilitzat a Internet per no implicar un risc de dany o in desactivació de l'Espai Web i/o dels continguts.
 9. Jo.) En particular,, i amb finalitats merament informatius i no exhaustivament, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, Dades, Contingut, Missatges, Gràfics, Dibuixos, fitxers de so i/o imatge, Fotografies, Enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:
 • De qualsevol manera, és el contrari, dissimular o violar els drets fonamentals i les llibertats públiques constitucionalment reconeguts, Tractats Internacionals i la resta de la legislació vigent.
 • Induir, incitar o promoure procediments penals, denigracions, Difamatori, violentes o violentes, en general, contràriament a la llei, a la moral, generalment acceptats bons costums o ordre públic.
 • Induir, incitar o promoure accions, actituds o pensaments discriminatoris basats en el sexe, Cursa, Religió, Creences, edat o condició.
 • Incorporar, posar a disposició o permetre l'accés als productes, Els elements, missatges i/o serveis penals, Violents, Ofensiva, Perjudicials, degradant o, en general, contràriament a la llei, moral i generalment acceptat bons costums o ordre públic.
 • Induir o pot induir un estat inacceptable d'ansietat o por.
 • Induir o incitar a participar en pràctiques perilloses, risc o perjudicial per a la salut i l'equilibri psíquic.
 • Està protegida per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l'empresa o a tercers sense haver estat autoritzada l'ús que es pretén fer.
 • Estar en contra de l'honor, intimitat personal i familiar o en la mateixa imatge de les persones.
 • Constituir qualsevol tipus de publicitat.
 • Inclou qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el funcionament normal de l'Espai Web.
  Si s'accedeix a alguns dels serveis i/o continguts de l'Espai Web, se li donarà una contrasenya, es compromet a utilitzar-lo amb diligència, mantenir-lo en secret en tot moment. Com a resultat,, serà responsable de la seva correcta custòdia i confidencialitat, comprometre's a no cedir-lo a tercers, temporalment o permanentment, ni permetre l'accés a aquests serveis i/o continguts per part de. El mateix, es compromet a notificar a l'empresa qualsevol fet que pugui implicar un mal ús de la seva contrasenya, Com, a manera d'exemple, el seu robatori, pèrdua o accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva cancel·lació immediata. Com a resultat,, sempre que no feu la notificació anterior, l'empresa quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, qualsevol ús il·lícit dels continguts i/o serveis de l'Espai Web per part de tercers il·legítims. Si incompleixen de manera negligent o intencionada alguna de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d'Ús, serà responsable de tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d'aquest incompliment per a l'autor.
 1. Responsabilitats
No es garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el lloc web que es puguin prevenir, dificultats o interrompudes per factors o circumstàncies alienes al seu control. No es responsabilitza de les decisions que es puguin prendre com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions. El servei es pot interrompre, o resoldre immediatament la relació amb l'Usuari, si es detecta un ús del vostre espai web, o qualsevol dels serveis que s'hi ofereixen, és contrària a aquestes Condicions Generals d'Ús. L'autor no es fa responsable dels danys, Danys, Pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús de l'Espai Web. Només seràs responsable d'eliminar, Tan aviat com sigui possible, contingut que pugui causar aquest dany, sempre que es notifiqui. En particular, l'autor no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin produir, entre uns altres, de l':
 1. A) Interferència, Interrupcions, Fracassos, Omissions, avaries telefòniques, Retards, bloquelacions o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'autor.
 2. B) intrusions il·legítimes mitjançant l'ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, virus informàtics o qualsevol altre.
 3. C) abús indegut o inadequat de l'espai web.
 4. D (D)) seguretat o errors de navegació causats per un mal funcionament del navegador o l'ús de versions no actualitzades del navegador. Els administradors de la societat es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l'Espai Web.
L'autor exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin deure's a l'ús indegut dels serveis lliurement disponibles i utilitzats pels Usuaris de l'Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, ser els mateixos només per a la prestació de serveis de consulta i dubte. D'altra banda, en cas de causar danys per ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, Pot ser que l'Usuari reclami els danys causats.   No www.guillemrecolons.com contra els danys i perjudicis derivats de sinistres, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l'Espai Web. Així mateix, vostè està obligat a indemnitzar davant de qualsevol dany, derivades de l'ús de "robots", "Aranyes", "rastrejadors" o eines similars utilitzades amb la finalitat de recopilar o extreure dades o qualsevol altra acció per part vostra que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament de l'espai web.  
 1. Hipervincles
L'Usuari es compromet a no reproduir-se de cap manera, ni tan sols a través d'un hipervincle o hipervincle, L'espai web, així com cap dels seus continguts, llevat que el responsable del fitxer ho autoritzi expressament per escrit.   L'Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, facilitar l'accés de l'Usuari a la informació de les empreses col·laboradores i/o patrocinadors. Compleix amb ella, societat no es fa responsable del contingut d'aquests espais web, tampoc es troba en situació de garant o /o part que ofereixi els serveis i/o informacions que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.   A l'Usuari se li concedeix un dret limitat, revocables i no exclusius per crear enllaços a la pàgina principal de l'Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Espais web que inclouen enllaços al nostre Espai Web (Jo.) no poden falsejar la seva relació o reclamar que aquest enllaç hagi estat autoritzat, ni incloure marques comercials, Denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (Ii.) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, Obscè, Ofensiva, Controvertit, incitar a la violència o la discriminació basada en el sexe, raça o religió, contràriament a l'ordre públic o a la il·lícita; (Iii.) no podran enllaçar a cap pàgina d'espai web que no sigui la pàgina d'inici; (Iv.) enllaç a l'adreça pròpia de l'Espai Web, sense permetre que l'Espai Web que fa l'enllaç reprodueixi l'Espai Web com a part del seu lloc web o dins d'un dels seus "marcs" o creï un "navegador" en qualsevol de les pàgines de l'Espai Web. L'autor pot sol·licitar, en qualsevol moment, eliminar els enllaços a l'espai web, després de la qual cosa s'ha de procedir immediatament a la seva eliminació.   L'autor no pot controlar la informació, Contingut, productes o serveis prestats per altres espais web que han establert enllaços a l'Espai Web.  
 1. Protecció de dades
Per utilitzar alguns dels Serveis, l'Usuari haurà de facilitar prèviament certes dades personals. L'autor tramitarà automàticament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment de la Llei 15/1999, Protecció de Dades de Caràcter Personal, Rd 1720/2007, Desenvolupament, i reglament de la UE 2016/679. L'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de dades de caràcter personal així com a l'establiment de les finalitats prèviament establertes, d'acord amb el que estableixen les condicions definides en elPolítica de privacitat.  
 1. Galetes
L'autor d'Elo es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "cookie" a l'Espai Web, per reconèixer-te com a Usuari Freqüent i personalitzar l'ús que fas de l'Espai Web preeleccionant el teu idioma, o contingut més desitjat o específic. Les cookies recullen l'adreça IP de l'usuari i Google és responsable del tractament d'aquesta informació.   Les cookies són fitxers enviats a un navegador, a través d'un servidor web, per registrar la navegació de l'Usuari a l'espai web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Si ho desitja pot configurar el seu navegador per ser notificat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Consulteu les instruccions i els manuals del navegador per obtenir més informació.   Gràcies a les galetes, és possible reconèixer el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de proporcionar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitat que l'Usuari, perfils demogràfics dels usuaris, així com mesurar les visites i paràmetres del trànsit, supervisar el progrés i el nombre d'entrades.  
 1. Durada i finalització
La prestació del servei d'aquest Espai Web i la resta de serveis, en principi, tenen una durada indefinida. No obstant això, qualsevol dels serveis del portal pot ser cancel·lat o suspès. Quan això passa, i en la mesura del possible, l'autor ha d'anunciar la finalització o suspensió de la prestació del servei particular.  
 1. Declaracions i Garanties
En general,, els continguts i serveis oferts a l'Espai Web tenen una finalitat merament. Consegüentment, oferint-los, no es dóna garantia ni representació en relació amb els continguts i serveis oferts al Lloc Web, Incloent, a manera d'exemple, garanties de legalitat, Fiabilitat, Utilitat, Veracitat, Precisió, o comercialització, excepte en la mesura que aquestes declaracions i garanties no puguin ser excloses per la llei.  
 1. Força major
L'autor no serà responsable en absolut en cas d'incapacitat per prestar servei, si això es deu a talls de llum prolongats, línies de telecomunicacions, conflictes socials, Vagues, Rebel·lió, Explosions, Inundacions, actes i omissions governamentals, i en general tots els casos de força major o fortuïta.  
 1. Resolució de controvèrsies. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes Condicions Generals d'Ús, així com l'ús de l'Espai Web, es regirà per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili social de l'autor.   En el cas que qualsevol disposició d'aquestes Condicions Generals d'Ús resulti inalineable o nul·la d'acord amb la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta indigne o nul·litat no farà indignes o nul·les aquestes Condicions Generals d'Ús. En aquests casos, l'autor modificarà o substituirà aquesta estipulació per una que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, assolir l'objectiu i la reivindicació reflectits en la estipulació original.